İhracat Teşvikleri

Şirketlerin üretim ve ticaret standartlarını geliştirerek dış pazarlara açılmaları için devlet tarafından sağlanan çok yönlü birçok destek ve teşvik aracı bulunmaktadır. İşletmelerin yüksek  teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip ve ulusal piyasada olduğu gibi uluslararası piyasada da rekabet gücü sahibi olması gerekmektedir.

Nasıl Yapılacağını Öğren

İhracat Teşvikleri Hakkında

1980’lerden günümüze Türkiye’de birçok ülkeye sofistike ve teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin ihracatının başladığı görülmektedir. Bununla birlikte,  Türkiye 2000 yılında 27 milyar dolar olan ihracatını 2010 yılında 113 milyar dolara çıkartmıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre Türkiye dünya toplam ihracatında yüzde 0,82’lik bir paya sahiptir. Türkiye’nin 2023 ihracat  hedefi ise 500 milyar dolardır. Bu hedefe ulaşmak için işletmelerin yüksek  teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip ve ulusal piyasada olduğu gibi uluslararası piyasada da rekabet gücü sahibi olması gerekmektedir. Bu amaçla  işletmelerin üretim ve ticaret standartlarını geliştirerek dış pazarlara  açılmaları için devlet tarafından sağlanan çok yönlü birçok destek ve teşvik aracı bulunmaktadır. Bu destek ve teşviklerle beraber ihracat yapan Türk firma sayısı da artmaktadır. 2000 yılında 25.000 olan bu sayı günümüzde 48.000’ni  aşmış bulunmaktadır. Firmalar ihracatla beraber işlerini büyütmekte, üretim kapasitelerini artırarak birim maliyetlerini düşürmekte, iç pazara  bağımlılıklarını düşürerek ve pazarlarını çeşitlendirerek risklerini azaltmakta  ve teknoloji ve yenilikleri takip etme kabiliyetlerini artırmaktadır.

Küreselleşmeyle birlikte ağırlaşan rekabet koşulları yeni ihracat teşvik  yöntemlerini de zorunlu kılmıştır. Verilen Ar-Ge yardımları ile yeni ürün geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin rekabet gücünün artırılması için  işletmelere destek olunmaktadır. Yine, işletmelerin yurt dışı fuarlara  katılımlarının sağlanması ile üretim ve ihracatın artırılmasına yardımcı olunmaktadır. İhracatçıların ürünlerinin doğru pazarlara ulaştırabilmeleri için pazar araştırması yapılması desteklenen faaliyetler arasındadır. Bunlarla birlikte işletmelerin yurt dışında kuracakları ofis ve yapacakları marka tanıtım faaliyetleri de verilen destekler arasında bulunmaktadır. Tüm bu desteklerin  firmalarımıza duyurulması ve etkin şekilde doğru firmalar tarafından kullanılmasının sağlanmasıyla Türkiye ihracat hedeflerine ulaşmakta büyük bir avantaj elde edecektir.

İhracat Destekleri

Yurtdışı Marka Tescil Destekleri

Yurtiçinde tescilli olan markalarının yurtdışında da tescil edilmesi ve korunması için en fazla 4 yıl 750.000 TL’na kadar %50 destek verilir.

Yurtdışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Marka Alım Destekleri

Yurt dışında yerleşik şirketlerin, markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL’ye kadar destek verilir.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL’ye kadar destek verilir.

Faiz desteği miktarı, ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilir.

Faiz desteği, verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami %50‘si esas alınır.

Fuar Destekleri

Yurt dışı fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içerisinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL’sı; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL’sı; Bakanlıkça belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL’sını geçemez.

Yurtdışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa destekten yararlanabilirler.

Yurtdışı Birim Kira Destekleri

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurtdışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranında destek verilir.

Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlanabilirler. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

Yurtdışı Tanıtım Destekleri

Yurtdışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurtdışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL‘sına kadar destek verilir.

Desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı biriminin bulunmadığı ülkelerde, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla; %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’sına kadar destek verilir.

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılır.

Yurtdışı Pazara Giriş Projesi Hazırlama Destekleri

Yurtdışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri; %50 oranında ve proje başına 200.000 TL‘sına kadar destek verilir.

Yurtdışı Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri

Şirketlerin yurt dışı pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri; %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL‘sına kadar destek verilir.

Yurtdışı Pazara Giriş Rapor Destekleri

İşbirliği kuruluşlarının yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri, %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

Yurtdışı Pazara Araştırma Destekleri

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri, %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100.000 TL’sına kadar destek verilir.

Şirketler yurtdışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında, azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

Küresel Tedarik Zinciri Destekleri

Şirketlerin makine, ekipman, donanım, yazılım, yazılım eğitim, ve danışmanlık ile sertifikasyon, test, analiz, ürün doğrulama giderlerine, 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir. Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

Şirketler, küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır. Bir şirket en fazla 25 birim için yararlanabilir.

Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Destekleri

Tasarımcı şirket ve ofislerinin yurtdışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi ve korunması giderleri, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile, birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi ve harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderlerinin 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 5.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Destekleri

Şirketlerin tasarımcı, modelist, mühendis istihdamı ve makine, ekipman, alet, teçhizat, malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderlerinin 3 yıl boyunca %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

Her şirket için tasarım ve ürün geliştirme projesine destek verilir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilir.

Tasarım Organizasyon Destekleri

Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerinin %50 oranında ve proje başına 3.000.000 TL’sına kadar destek verilir.

Tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 60 kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20.000 TL’sını aşmamak kaydıyla harcamaların tamamı 1 yıl süresince destek verilir.

Turkquality Destekleri

Turkquality destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan firmalar, kapsamdan çıktıkları ya da çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 2 yıl sonra Turkquality destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilirler.

Turkquality programı kapsamına alınan şirketlerin, markalı ürünlerine ilişkin yurtdışı marka tescil, marka yenileme ve marka koruma, pazar araştırması çalışması ve pazar araştırma raporları, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira, temel kurulum,  konsept mimari çalışma ve franchise giderleri %50 oranında destek verilir.

Turkquality destek programı kapsamına alınan şirketlerin ve markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle destek verilir.

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesi’nden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın geçici olarak ithal edilmesidir.

Dahilde İşleme Rejimi Özellikleri

Dahilde işleme rejimi kapsamında eşya işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici olarak ithal edilmektedir.

  • İşlenmek üzere geçici olarak ithal edilen eşyanın vergileri ya teminata alınmakta ya da geri verilmek üzere tahsil edilmektedir.
  • Teminat alınan hallerde geçici ithal edilen eşya serbest dolaşımda değildir. Ancak vergilerin geri verilmek üzere tahsil edildiği hallerde eşya serbest dolaşıma girmektedir.
  • İşlem görmüş ürünlerin ihraç edildiğinde teminat çözülmekte veya tahsil edilen vergiler geri verilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Avantajları

  • İthalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet
  • İthalatta gümrük vergileri, KDV, diğer vergiler ve harçlardan muafiyet
  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyeti
  • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmamak
  • Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı
  • Eş değer eşya kullanımına olanak verilmesi. Belgede ithalat (yurt içi alım dahil) ve ihracat sıralaması olmaması

©2024 Teşvik Danışmanım tesvikdanismanim.com - Powered by Great Doers

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?