Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde bulunan merkezlerin vergi ve prim bağlamında çeşitli indirimlerle desteklenmesini amaçlayan bir uygulamadır.

Nasıl Yapılacağını Öğren

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az aşağıda belirtilen tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler “2016/9093 sayılı Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti hakkında Karar” uyarınca; aşağıda listelenen sektörler hariç tüm sektörler için bir Ar-Ge Merkezinde istihdam edilmesi gereken en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısı 15’tir. Aşağıda NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre listelenen sektörler için bir Ar-Ge Merkezinde istihdam edilmesi gereken en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısı 30’dur.

29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı
30.91 – Motosiklet imalatı
30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketleri bir şirket veya birden çok sayıda Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi kurabilir ve söz konusu teşvikten yararlanabilir.

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Destekleri

Vergi İndirimi

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

SGK İşveren Hissesi Desteği

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi personeli ile destek personelinin kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

SGK Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezinde görevli personellerin yürüttüğü faaliyet çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin, doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır.

Damga Vergisi İstisnası

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezleri için kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Desteği

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınır.

©2024 Teşvik Danışmanım tesvikdanismanim.com - Powered by Great Doers

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?